Villkor för Kivras signeringstjänst mellan användare

Gäller fr.o.m. 2022-01-20 och tills vidare.

1. Allmänt om tjänsten

Dessa särskilda villkor gäller när Kivra Sverige AB, org. nr 556917-3544, eller annat bolag inom samma koncern som Kivra Sverige AB (”Kivra”/”Vi”/”Oss”) tillhandahåller en möjlighet för dig som befintlig användare hos Kivra (”Användaren”/”Du”/”Dig”) att kunna verifiera avtal, bekräftelser, kvittenser, överenskommelser, fullmakter och andra dokument (”Dokument”) som tidigare har signerats digitalt genom underskrift med Mobilt BankID i Kivra (”Signeringstjänsten”). Signeringstjänsten tillhandahålls i inloggat läge i din digitala brevlåda hos Kivra.

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller i tillägg till Kivras Allmänna Villkor för Tjänsten (“Allmänna villkor”) som du godkände i samband med aktiveringen av din digitala brevlåda hos Kivra. Villkoren gäller när du använder Signeringstjänsten.

Kivra har tidigare erbjudit Användare möjlighet att ladda upp och signera Dokument via Signeringstjänsten. Från och med 2022-01-20 finns dock inte längre denna möjlighet. Användare kan dock fortsätta att verifiera redan signerade Dokument hos Kivra i enlighet med Villkoren.

2. Signeringstjänstens användning

Individer som har signerat ett Dokument i Kivra (“Signatörer”) kan vid behov ta del av och skriva ut Dokumentet samt den signeringslogg som finns tillgänglig i Signeringstjänsten. Signeringsloggen innehåller kryptografisk information som kan användas för att säkerställa det signerade Dokumentets integritet och validera digitala signaturer.

Om tvist uppkommer mellan Signatörerna med anledning av ett Dokument som har skapats genom Signeringstjänsten har Kivra inget ansvar eller skyldighet med avseende på sådan eventuell oenighet. Kivras kundtjänst finns dock tillgänglig som vanligt för att hjälpa Signatörerna med inloggning till Kivra, att hitta Dokument samt i övrigt använda sig av de funktioner som finns tillgängliga genom Signeringstjänsten och Kivras övriga tjänster.

3. Behandling av personuppgifter

Om du vill veta hur Kivra behandlar dina personuppgifter när Du använder Signeringstjänsten, läs här.

4. Kommunikation till Signatörer och lagring av Dokument

En viktig förutsättning för att Kivra ska kunna tillhandahålla Signeringstjänsten är att Kivra kan kommunicera med och delge relevant information till de individer som är Signatörer. Kivra kommer att delge information till de Signatörer som är angivna för ett visst Dokument i den utsträckning det behövs för att dessa ska kunna 1. ta del av och granska Dokumentet, 2. ta del av uppgift om eventuella andra Signatörers identitet och status för dessas signering av Dokumentet, och 3. kunna ta del av signeringsloggen.

Dokument uppladdade i Kivra, oavsett om de är signerade eller ej, lagras på uppdrag av Användaren och raderas först när Kivra genom funktionalitet i tjänsten fått order från Användaren om att radera Dokumentet. Dokument och tillhörande data raderas permanent först efter högst 52 dagar dagar från att order om att radering ska ske mottagits.

Signeringsdata för ett signerat Dokument lagras av Kivra även efter det att ett Dokument raderats för det fall behov uppstår för en Användare eller en Signatör att kunna framställa bevismaterial om Dokument som signerats via Signeringstjänsten. Behörig att begära sådan bevisdata från Kivra är de Signatörer som är part i det aktuella Dokumentet. Sådan data kan inte raderas av Kivra utan sparas i bevissyfte som en säkerhet för Signatörerna och som en del av Kivras uppfyllande av Villkoren. En Signatör kan inte enskilt begära att Kivra raderar sådan signeringsdata.

Radering av ett Dokument återspeglas endast för den Användare som beordrat radering i sitt konto hos Kivra och inte för eventuella övriga Signatörer av Dokumentet. Således raderas ett Dokument fullständigt, inklusive signeringsdatan, först då alla Signatörer enskilt raderat Dokumentet. Detta sker senast efter 52 dagar från att order om att radering ska ske mottagits.

5. Användarens ansvar

Det är Användarens ansvar att ta till sig och utvärdera korrektheten, fullständigheten och användbarheten i Dokument, instruktioner och annan information som Användaren tar del av i samband med sin användning av Signeringstjänsten.

6. Ansvarsbegränsning

Kivra har inget ansvar för innehållet i, eller konsekvenserna av, de Dokument som Användare laddat upp och signerat i Signeringstjänsten.

Inga instruktioner och ingen information från Kivras sida i samband med din användning av Signeringstjänsten ska tolkas som juridisk rådgivning. Kivra frånsäger sig allt ansvar för att säkerställa att Dokument som signerats genom Signeringstjänsten är giltiga eller tvingande enligt lagstiftningen i ett visst land, stat eller annan jurisdiktion. Om du som Användare önskar kontrollera giltigheten eller verkställbarheten av något Dokument som du har signerat genom Signeringstjänsten bör du kontakta behörig jurist med relevant sakkunskap.

7. Avstägning av Signeringstjänsten

Kivra har rätt att stänga av Signeringstjänsten för en Användare, helt eller delvis, och säga upp avtalet för Användarens användning av Kivras Tjänster med omedelbar verkan om Användaren har åsidosatt Allmänna villkor, Villkoren, instruktioner eller överenskommelser som gäller för Signeringstjänsten eller för Kivras Tjänster i övrigt. Om brott föreligger kommer Kivra att överlämna ärendet till polismyndigheten.

Äldre versioner


Gäller from 2018-05-25 t.o.m. 2022-01-19