Villkor för Kivras signerings­tjänst mellan avsändare och användare

Gäller fr.o.m. 2022-01-20 och tills vidare.

1. Allmänt om tjänsten

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller när Kivra Sverige AB, org. nr 556917-3544, eller annat bolag inom samma koncern som Kivra Sverige AB (”Kivra”/”Vi”/”Oss”) tillhandahåller dig, antingen som privatperson eller som företrädare för juridisk person, (”Användaren”/”Du”/”Dig”) en tjänst (”Signeringstjänsten”) för att digitalt signera avtal och andra dokument (”E-försändelser”) från de företag, organisationer och andra som har valt att ansluta sig till Kivra (“Avsändare”).

Om Du har en digital brevlåda hos Kivra gäller Villkoren såsom särskilda villkor i tillägg till Kivras Allmänna Villkor för Tjänsten (“Allmänna villkor”) som du godkände i samband med aktiveringen av din digitala brevlåda hos Kivra. Villkoren gäller när du använder Signeringstjänsten.

Innan du som Användare kan börja använda Signeringstjänsten ska Du ta del av och acceptera Villkoren.

Användare förbinder sig att följa Villkoren och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Kivra från tid till annan publicerar via Signeringstjänsten.

Användaren förbinder sig att följa de krav som utfärdaren av Mobilt BankID ställer, vilket exempelvis innebär att skydda sitt Mobila BankID och tillhörande lösenord.

Vilka funktioner som från tid till annan kan nyttjas via Signeringstjänsten kan över tid komma att variera i omfattning och utformning. Kivra förbehåller sig rätten att fortlöpande utveckla, utöka, inskränka eller i övrigt förändra Signeringstjänstens utformning, tekniska funktioner, system och övriga komponenter samt villkoren för dessa. Det innehåll och de villkor som vid var tid gäller för Signeringstjänsten delges alltid Användare för denne att ta ställning till vid användning av Signeringstjänsten.

2. Signeringstjänstens användning

För att signera E-försändelser via Signeringstjänsten krävs att Du har Mobilt BankID. För att kunna ta emot och lagra E-försändelser i en digital brevlåda hos Kivra krävs även att Du har registrerat en digital brevlåda hos Kivra och accepterat Kivras Allmänna villkor för tjänsten.

Avsändare skapar och skickar E-försändelser för signering samt anger vilka som ska signera E-försändelsen via Signeringstjänsten.

E-försändelser som skickas till Dig för signering blir tillgängliga för Dig genom att Du loggar in med Mobilt BankID i Kivras Signeringstjänst.

Avsändaren ansvarar för att informera Dig om att det finns en E-försändelse att signera. E-försändelsen finns tillgänglig för signering under 30 dagar från det att den skickades från Avsändaren, om inte möjligheten att signera E-försändelsen dessförinnan upphävs av Avsändaren. Signering sker med Mobilt BankID. Kivra meddelar Avsändaren när Du har signerat E-försändelsen som Avsändaren har skickat till Dig.

Kivra lagrar E-försändelser på uppdrag av Avsändaren i 30 dagar efter det att E-försändelsen har signerats av Dig. Du ansvarar själv för att ladda ner och spara den signerade E-försändelsen i tid.

Om Du har en digital brevlåda hos Kivra så levereras den signerade E-försändelsen automatiskt till Din digitala brevlåda. I annat fall meddelar Kivra Dig när E-försändelsen är signerad och Du kan då välja att skaffa en digital brevlåda hos Kivra eller att ladda ner E-försändelsen på annat sätt. Möjligheten att få E-försändelsen levererad till en digital brevlåda hos Kivra gäller dock inte Användare som signerar E-försändelser i egenskap av representant för Avsändaren.

När E-försändelsen är signerad och dess färdigställande har bekräftats av Kivra blir Du förpliktigad och berättigad i enlighet med eventuella överenskommelser i E-försändelsen.

E-försändelser som har signerats via Signeringstjänsten åtföljs av en verifikation samt en bilagd metadatafil. Verifikationen och metadatafilen innehåller information som kan användas för att säkerställa den signerade E-försändelsens äkthet och validera BankID-signaturerna. Signeringstjänsten uppfyller kraven på avancerad elektronisk signatur (AES) i eIDAS-förordningen*.

Om behov uppstår att bevisa E-försändelsens äkthet eller att validera de digitala signaturerna kan detta göras genom att titta på signaturen i en pdf-läsare som har funktionalitet för signaturer.

3. Priser och avgifter

Signeringstjänsten tillhandahålls utan kostnad för Användare.

4. Behandling av personuppgifter

Informationen om Kivras behandling av personuppgifter hittar Du här.

5. Avsändarens ansvar

Avsändaren ansvarar för att uppgifterna i E-försändelser, samt Dina kontaktuppgifter som bifogas E-försändelser, är korrekta.

6. Användarens ansvar

Användare som tar emot E-försändelser för signering ansvarar för att kontrollera att uppgifterna i E-försändelsen är korrekta och fullständiga. Du som signerar E-försändelser i egenskap av företrädare för en juridisk person ansvarar för att Du har relevant behörighet.

Användaren intygar att denne inte kommer att använda Signeringstjänsten för illegala syften, för att störa Signeringstjänsten eller för att lagra/sprida innehåll som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller framställningar som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp.

7. Ansvarsbegränsning

Kivra har inget ansvar för innehållet i, eller konsekvenserna av, de E-försändelser som förmedlas och/eller signeras via Signeringstjänsten. Om tvist uppkommer med anledning av en E-försändelse som har skapats genom Signeringstjänsten har Kivra inget ansvar eller skyldighet avseende sådan eventuell oenighet.

Kivra ansvar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Avsändare eller Användare har lämnat felaktig information vid sin förmedling av E-försändelser eller vid användning av Signeringstjänsten.

Inga instruktioner och ingen information från Kivras sida i samband med Din användning av Signeringstjänsten ska tolkas som juridisk rådgivning. Kivra frånsäger sig allt ansvar för att säkerställa att E-försändelser som signeras genom Signeringstjänsten är giltiga eller tvingande enligt lagstiftningen i ett visst land, stat eller annan jurisdiktion. Om Du som Användare önskar kontrollera giltigheten eller verkställbarheten av någon E-försändelse som Du planerar att signera eller som Du redan har signerat genom Signeringstjänsten bör Du kontakta Avsändaren eller behörig jurist med relevant sakkunskap.

8. Avstängning av Signeringstjänsten

Kivra har rätt att, helt eller delvis, stänga av Signeringstjänsten för en Användare samt säga upp dessa Villkor med omedelbar verkan om Användaren har åsidosatt Villkoren, instruktioner eller överenskommelser som gäller för Signeringstjänsten. Om brott föreligger kommer Kivra att överlämna ärendet till Polismyndigheten.

*Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.

Äldre versioner

Särskilda villkor för signeringstjänst mellan avsändare och användare.
Gäller fr.o.m 2019-10-01 t.o.m 2022-01-19